Ciekawostki

Okres Wielkiego Postu

Okres Wielkiego Postu

09.03.2011

?Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych? (Hbr 4,7)

Jan Paweł II wielokrotnie wzywał do tego, aby ?pomagać innym odkrywać Chrystusa jako mysterium pietatis ? jako Tego, w którym Bóg ukazuje nam swoje miłosierne serce i w pełni jedna nas ze sobą. Trzeba dołożyć starań, aby wierni odkrywali to oblicze Chrystusa także przez Sakrament Pokuty, który jest dla chrześcijanina ?zwyczajnym sposobem otrzymania przebaczenia i odpuszczenia grzechów ciężkich, popełnionych po chrzcie?” (NMI37).

Okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowe przygotowania do przeżycia misterium paschalnego Chrystusa, jest czasem szukania, wędrowania ku Bogu, czasem oczyszczenia, próby i walki z grzechem, abyśmy – jak głosi II prefacja wielkopostna – ?oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań i wśród spraw doczesnych troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie”. Liturgia mówi o czterdziestu dniach nawrócenia i pokuty, które mają nam pomóc w poznaniu Jezusa Chrystusa, aby przez życie w wierze uczynić widoczną w postawie moralnej moc Jego zbawczego czynu. Może się to dokonać jedynie dzięki pomocy pochodzącej od Boga.

Cały ten okres posiada podwójny charakter: chrzcielny i pokutny. Przez przypominanie chrztu lub przygotowanie do niego oraz przez pokutę ma on przysposobić wiernych, którzy słuchają Słowa Bożego i modlą się, do celebracji misterium paschalnego. Powinno się to dokonać przez szersze uwzględnienie ?elementów chrzcielnych, właściwych liturgii Wielkiego Postu? (KL 109). Charakter chrzcielny najbardziej widoczny jest w liturgii Słowa Bożego. W niedziele roku ?A? czyta się kolejno ewangelie: o Samarytance, o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia i o wskrzeszeniu Łazarza. Mają one na celu ukazanie kandydatom do chrztu i wiernym teologiczne bogactwo tego sakramentu. Chrystus przez posługę Kościoła w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego daje swoim wiernym wodę życia, nowe światło dla oczu i gwarancję zmartwychwstania. Chrzest wymaga jednak uprzedniego przyjęcia przez wiarę Chrystusa jako Zbawiciela świata.

Drugi wymiar tego okresu – pokutny – najlepiej wyrażają słowa: ?Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię? (Mk 1,15). Wiara, nawrócenie i pokuta rodzą się ze słuchania Słowa Bożego, nawrócenie dokonuje się poprzez słuchanie Pana.

Nawrócić się znaczy zwrócić się (znowu) w stronę Boga, zwrócić się w kierunku Pana, który woła. Nawrócenie, do którego jesteśmy wezwani i do którego wzywamy, polega przede wszystkim na intensyfikacji naszych kontaktów z Jezusem, naszego osobistego i wspólnotowego komunikowania się z Bogiem, abyśmy ?postępowali w rozumieniu
tajemnicy Chrystusa i dzięki jego łasce prowadzili święte życie” (kolekta I Niedzieli Wielkiego Postu).

Rozlegające się zaś już na początku Wielkiego Postu wezwanie św. Pawła ?w imię Chrystusa? do pojednania się Bogiem (zob. 2 Kor 5,20) jest w gruncie rzeczy apelem skierowanym do całego Kościoła, aby w tym czasie łaski głosił konieczność pokuty i sprawował tajemnicę pojednania w sakramentach wielkanocnych. Pokuta Wielkiego Postu powinna ?zjednoczyć lud?, wyrazić się w ?świętej społeczności? (por. Jl 215-16).

(Komisja Duszp./md ? Biuro Prasowe KEP 2011)

#okres wielkiego postu 2011 #okres wielkiego postu

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #beatyfikacj   #biography of karol wojtyla   #blask   #cardinal karol wojtyla   #carol wojtyla   #cej   #chwa   #dni   #ducha   #dym   #dzi