Przystanek Jezus

Zapraszamy na Przystanek Jezus.

[tubepress mode=’playlist’, playlistValue=’87AD15A26B943D60′]

Przystanek Jezus jest og??lnopolsk? inicjatyw? ewangelizacyjn? skierowan? do ludzi m??odych uczestnicz?cych w Przystanku Woodstock, celem prezentacji osoby Jezusa Zmartwychwsta??ego, przynosz?cego dar zbawienia.
Wzorem lat ubieg??ych b?dziemy:

* ??wiadczy? o potkaniu z Jezusem,
* dzieli? si? chlebem i czasem,
* modli? si? za potrzebuj?cych,
* pos??ugiwa? sakramentem Pokuty i Pojednania (ksi???a),
* rozmawia? z r??wie??nikami.

Przystanek Jesus is a polish nationwide evangelistic initiative aiming to young people participating in ??Przystanek Woodstock?. Its goal is to present the Risen Jesus offering the gift of Salvation.

www.przystanekjezus.pl

Top