Przedruk

Wszelkie utwory publikowane na stronach http://www.ewangelizacja.pl/ s? obj?te prawem autorskim. Jego przestrzeganie obowi?zuje ka??d? osob?, kt??ra korzysta z zasob??w tego serwisu.

Tekst b?d?cy przedmiotem przedruku mo??e by? publikowany w ca??o??ci lub cz???ci bez wcze??niejszej zgody redakcji ale z zastrze??eniem poni??szych ustale??.

Osoba, kt??ra umieszcza na swojej stronie tekst pochodz?cy z naszego bloga zobowi?zuje si? do umieszczenia podpisu pod tekstem w nast?puj?cej postaci:

Wystarczy umie??ci? na dole lub na g??rze kopii nast?puj?cy tekst:

?r??d??o: Ewangelizacja dzi?? (aktywne ???cze do http://www.ewangelizacja.pl/)

W postaci HTML: ?r??d??o: <a href=”http://www.ewangelizacja.pl”>Ewangelizacja dzi??</a>

– Udost?pniony jest na licencji Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, autorzy: [prosz? poda? autor??w]

UWAGA! – powy??sze zasady NIE odnosz? si? do tekst??w pochodz?cych z KAI (Katolicka Agencja Informacyjna) a tak??e artyku????w z czasopism kt??rych przedruki tu prezentujemy. W sprawie ich przedruku prosimy o kontakt z autorami / redakcjami

Top