Prasa

Prasa

Tygodniki:

“Przewodnik Katolicki”

Wydawca: Drukarnia i Ksi?garnia ??w. Wojciecha
Plac Wolno??ci 1, 60-967 Pozna??

“Przewodnik Katolicki” ma ju?? 112 lat – to najstarszy, polski tygodnik spo??eczno-religijny.
Inicjatorem powo??ania tygodnika “Przewodnik Katolicki” by?? arcybiskup Florian Stablewski.

Adres
Adres redakcji
ul. Chartowo 5, 61-245 Pozna??
Marzena Strugarek
[email protected]
Tel. 061 876 96 62
Fax 061 876 96 62
Przewodnik Katolicki

Miesi?czniki:

“Pos??aniec”

Wydawca: Wydawnictwo WAM, Ksi???a Jezuici

Pos??aniec Serca Jezusowego jest najstarszym miesi?cznikiem katolickim w Polsce. Od samego pocz?tku, czyli od 1872 roku jest redagowany i wydawany przez ojc??w jezuit??w w Krakowie. Kultywuje duchowo??? Apostolstwa Modlitwy, w???czaj?c w ten spos??b swoich Czytelnik??w w odpowiedzialno??? za naj??ywotniejsze sprawy Ko??cio??a

Dzi?ki pi?knej, kolorowej szacie graficznej, a przede wszystkim poprzez ciekawe artyku??y Pos??aniec umacnia swoich Czytelnik??w na drodze wiary, u??atwia zrozumienie Pisma ??wi?tego, pozwala dzieli? si? do??wiadczeniem ??ycia i ??wiadectwem wiary, wskazuje drog? do Pana i do braci. Wszystko to czyni w duchu mi??o??ci, bo przecie?? by? pos??a??cem Serca Jezusowego to znaczy uczy? i przypomina?, ??e B??g jest Mi??o??ci?.

Adres
POS?ANIEC SERCA JEZUSOWEGO
wydawca: Wydawnictwo WAM, Ksi???a Jezuici
ul. Kopernika 26, 31-501 Krak??w
tel. 012 62 93 200, fax 012 42 95 003

“Przegl?d Powszechny”

Wydawca:Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego, Wydawnictwo RHETOS

Przegl?d Powszechny jest miesi?cznikiem jezuickim, po??wi?conym sprawom religijnym, kulturalnym i spo??ecznym. R????norodno??? poruszanych temat??w ?? czasem pozornie odleg??ych od Ko??cio??a, odzwierciedla szerokie rozumienie wiary, kt??re ka??e odnajdywa? j? wsz?dzie tam, gdzie cz??owiek czyni dobro. Religia przedstawiona w kontek??cie kultury, historii i polityki, pozwala uj?? ??ycie cz??owieka w ca??ym bogactwie przejaw??w jego wiary, nie pomijaj?c tych po??rednich, bardziej subtelnych, kt??re nie odnosz? si? wprost do Boga. Jest to, zatem perspektywa par excellence katolicka.

Adres
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
tel. (022) 849 02 39, 54 28 726, 54 28 727
tel./fax: (022) 849 02 78
e-mail: [email protected]

“Wychowawca”

Wydawca:Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawc??w przy wsp????udziale Duszpasterstwa Nauczycieli “Ostoja” w Krakowie-Mogile.

Pismo powsta??o w styczniu 1993 roku w ??rodowisku katolickich nauczycieli-wychowawc??w powsta??o pismo, kt??rego zadaniem by??o podj?cie pracy formacyjnej, rzetelnej refleksji nad etosem powo??ania nauczycielskiego, dyskusji nad systemem edukacji narodowej oraz wszelkich spraw dotycz?cych m??odego pokolenia. Nale??y podkre??li?, i?? w??r??d wielu czasopism pedagogicznych pismo “Wychowawca” jest jedynym o charakterze katolickim, kierowanym do nauczycieli.
Przes??anie za??o??ycieli: formacja duchowa nauczycieli-wychowawc??w, wspieranie reformy polskiej o??wiaty, przeciwdzia??anie wsp????czesnym zagro??eniom dzieci i m??odzie??y, informowanie o “bia??ych plamach” polskiej historii, szukanie skutecznych form wsp????pracy szko??y z rodzicami, wspomaganie wychowania do ??ycia w rodzinie.

Adres
31-027 Krak??w
ul. Miko??ajska 17/19
tel. /faks (012) 423 23 24
e-mail: [email protected]
http://wychowawca.pl

“Wzrastanie”

Wydawca: Wzrastanie

W pi??mie znajdziemy zar??wno informacje o muzyce, filmie; humor i krzy????wki jak i sensacyjnie opracowane tematy z historii Polski, ciekawostki turystyczno-krajoznawcze, serwis KAI, no i oczywi??cie lekko, bezpo??rednio, ??yciowo podane wiadomo??ci z zakresu wiary, moralno??ci chrze??cija??skiej. S??owem – formacja integralna! I w dobrym “opakowaniu” niebanalnych, czasem intryguj?cych ilustracji.

Redakcja pragnie wyj??? naprzeciw temu trudnemu wyzwaniu przed jakim staj? katecheci i wspiera? ich, towarzysz?c pracy formacyjnej z m??odzie???. S??u??y temu, m.in. specjalny plakat, kt??ry wprost adresowany jest do kandydat??w do bierzmowania.

Adres
ul. Uczestnik??w Ruchu Oporu 2
32-800 Brzesko
tel. (14) 68 62 723
e-mail: [email protected]

“Ruah”

Wydawca: Paganini s. c.

Adres
paganini s. c.
Ma??gorzata i Weronika Kotarba
31-135 Krak??w, ul. Batorego 25/11
tel./fax: 012/ 623 71 81, tel. 012/ 623 71 82
[email protected]

Redakcja RUaH.pl
Ma??gorzata Kotarba
[email protected]
tel. 012/ 623 71 81
tel. kom. 601 452 721

Dwumiesi?czniki:

“Czas Serca”

Wydawca:
Wydawnictwo ??DEHON? Polskiej Prowincji Zgromadzenia Ksi???y Naj??wi?tszego Serca Jezusowego.

??Czas Serca? to dwumiesi?cznik religijno-spo??eczny wydawany od 15 lat przez Zgromadzenie Ksi???y Naj??wi?tszego Serca Jezusowego w Krakowie. Adresowany jest g????wnie do rodzin katolickich pragn?cych ??y? duchowo??ci? Bo??ego Serca. Aktualnie ??Czas Serca? dociera do oko??o 6 tysi?cy czytelnik??w. Daje on okazj? do: ugruntowania swojego ??ycia religijnego i duchowego, zg???biania zagadnie?? zwi?zanych z ma????e??stwem i rodzin?, szukania odpowiedzi na trudne pytania, wzrastania m??odym do prawdziwej mi??o??ci, poznawania duchowo??ci Bo??ego Serca.
Naszym czasopismem pragniemy s??u??y? Ko??cio??owi w Polsce i uczestniczy? w budowaniu cywilizacji mi??o??ci we wsp????czesnym ??wiecie.

Adres
??Czas Seca?
ul. Saska 2, 30-715 Krak??w
tel.: (+48) (12) 290-52-98
290-52-99
fax: wew. 23
http://www.wydawnictwo.net.pl
[email protected]

“G??os Karmelu”

Wydawca:
Wydawnictwo Karmelit??w Bosych

??G??os Karmelu? to dwumiesi?cznik o charakterze formacyjnym, dla wszystkich pod???aj?cych ??cie??kami ??ycia duchowego. Na jego ??amach spotkasz wielkich mistrz??w modlitwy: ??w. Teres? od Jezusa, ??w. Jana od Krzy??a, ??w. Teres? od Dzieci?tka Jezus i innych do??wiadczonych przewodnik??w po szlakach ??wi?to??ci, tu znajdziesz rady i wskaz??wki dotycz?ce ??ycia duchowego, wreszcie tutaj mo??esz zaprzyja??ni? si? z nasz? wielk? rodzin? karmelita??sk?. Ka??dy numer stanowi ods??on? numeru rocznego. Dotychczas du??o uwagi po??wi?cili??my dw??m zagadnieniom ?? ??wi?to??? i modlitwa. W tym roku koncentrujemy si? na tajemnicy Bo??ego Mi??osierdzia. Styczniowy numer pt. ????wiat??o??? w ciemno??ci? dotkn??? problemu grzechu. Marcowy numer Pt. ??Powr??t dziecka? skupi si? na nawr??ceniu. Kolejn? ods??on? tego tematu stanowi? b?dzie numer majowy pt. ??Serce za serce?. W tym roku uka??? si? tak??e numery pt.: ??Matka Mi??osierdzia?, ??B?d?? mi??osierny? oraz ??Niespokojne serce?.
Zapraszamy Ci?, p??jd?? z nami ??cie??k? na G??r? Karmel.

Prenumerat? mo??na zam??wi? pod adresem redakcji.
Cena: 1 egz. ?? 5 z??, prenumerata roczna ?? 30 z??, p????roczna 15 z??

Adres
Redakcja ??G??os Karmelu?
Wydawnictwo Karmelit??w Bosych
ul. Glogera 5
31-222 Krak??w
Tel. 012 416 85 12
[email protected]
www.karmel.pl/glos

“G??os Ojca Pio”

Wydawca:
Kuria Prowincjalna Zakonu Braci Mniejszych Kapucyn??w, Krak??w.

Poza artyku??ami dotycz?cymi wprost Ojca Pio (??yciorys, listy, fotografie, wywiady z osobami, kt??re spotka??y si? z nim, opisy miejsc, w kt??rych przebywa??, ??wiadectwa ??ask otrzymanych za jego wstawiennictwem), dwumiesi?cznik zawiera tak??e teksty zwi?zane z nauczaniem papieskim, szeroko rozumianym franciszkanizmem, zagadnieniami ??ycia wewn?trznego, liturgi?, problematyk? biblijn? i hagiografi?.

Archiwalne numery mo??na pobra? bezp??atnie.

Adres
Redakcja G??os Ojca Pio
ul. Korzeniaka 16
30-298 Krak??w
tel/fax +48 12 623 80 58
http://www.glosojcapio.pl

Kwartalniki:

“eSPe”

Wydawca:
Wydawnictwo eSPe, Krak??w.

Katolickie pismo m??odych

je??li interesuje Ci? w ??yciu tylko to, co ??atwe i lekkie
je??li nie stawiasz sobie na serio pyta?? o sens ??ycia i warto??ci
je??li nie interesuje Ci? poszukiwanie Boga wci??? na nowo
je??li nie zastanawiasz si? nad tym, jak sta? si? ??wi?tym w XXI wieku

Nie jeste??my dla Ciebie!

eSPe jest dla ludzi, kt??rzy staraj? si? pog???bi? wiar?. Szukaj?cych czego?? wi?cej, ni?? przeci?tno???. Chcemy by? forum wypowiedzi dla tych, kt??rzy nosz? w sobie rozbudzone oczekiwania wobec ??ycia i rzeczywisto??ci ?? nie przyjmuj? jej biernie, ale pragn? zmiany i wiedz?, ??e ta zmiana powinna si? zacz?? od nich samych.
Tematyka publikowanych przez nas tekst??w odnosi si? g????wnie do sfery szeroko rozumianego ??ycia duchowego, ale piszemy tak??e o historii, ??yciu spo??ecznym i kulturze. Ka??dy numer eSPe jest tematyczny i opr??cz artyku????w tematycznych znajduj? si? w nim tak??e sta??e dzia??y oraz ??wiadectwa.

STA?E DZIA?Y:
Listy o powo??aniu ?? zawiera listy z pytaniami dotycz?cymi rozeznania powo??ania i sposobu jego realizacji, oraz odpowiedzi pijarskiego promotora powo??a??, o. Tomasz J?drucha SP
Drogowskazy wiary ?? kr??tkie, zasadnicze teksty dotycz?ce kontrowersji rodz?cych si? przy zderzeniu wiary z obecn? rzeczywisto??ci?
Dzie?? dla Jezusa ?? s? to wprowadzenia do medytacji, oparte na jednym lub kilku wybranych tekstach biblijnych
Tajemnice ??wi?tej Ksi?gi ?? komentarze teologa biblijnego, Danuty Piekarz, do wybranych tekst??w

Biblia Twojej modlitwie ?? teksty Pisma ??wi?tego zawieraj?ce odniesienie do tematu numeru
Warto przeczyta? ?? propozycje wydawnicze z kr??tkimi streszczeniami
??y?? raz cz??owiek ?? szkice po??wi?cone sylwetkom ??wi?tych znanych i mniej znanych
M???czyzn? i kobiet? stworzy?? ich ?? refleksje nad ma????e??stwem jako drog? do Boga
Obrazy wiary ?? czyli co powstanie, je??li na sztuk? popatrzy kompetentny chrze??cijanin
Rozmowy o poezji ?? kr??tki przystanek po??wi?cony kontemplacji sztuki s??owa ?? teksty Leszka A. Moczulskiego
Ku refleksji ?? eseje o tym, co w naszej rzeczywisto??ci warte jest chwili zastanowienia.

Adres
Redakcja Kwartalnika eSPe
ul. Pijarska 2
31-015 Krak??w
tel.: 012 / 422 22 55 wew. 39
fax.: 012 / 421 98 95
e-mail: [email protected]
http://www.espe.pl/

“??ycie Duchowe”

Wydawca:
czasopismo stowarzyszone
w Konsorcjum Prasowym WAM

O kwartalniku ??ycie Duchowe powiedzieli:

Abp Damian Zimo??, Metropolita Katowicki:
??ycie Duchowe abonuj? i czytam od pierwszego numeru. Fachowe, a jednocze??nie popularnie napisane artyku??y autor??w polskich i zagranicznych stanowi? lektur? po??yteczn? i potrzebn?. ??ycie Duchowe jest wa??nym narz?dziem nowej ewangelizacji, kt??rej potrzebuje Polska na prze??omie wiek??w.

Bp Jan Szkodo??:
Dla pog???bienia wiedzy o ??yciu wewn?trznym, dla zapoznania si? ze szko??ami duchowo??ci, sylwetkami ??wi?tych, kandydat??w na o??tarze – ten kwartalnik jest wielk? pomoc?. Nie tylko osoby duchowne i zakonne winny si?ga? po ??ycie Duchowe, ale i ??wieccy. Aby pom??c sobie i pom??c innym, potrzeba si?ga? do do??wiadcze?? i przemy??le?? innych, z przesz??o??ci i os??b nam wsp????czesnych.

??ycie Duchowe ukazuje si? od 1994 roku
redaktor naczelny: J??zef Augustyn SJ

Adres
??ycie Duchowe
WYDAWNICTWO WAM
ul. Kopernika 26, 31-501 Krak??w
redakcja tel. 012 629 32 92
prenumerata tel. 012 629 32 73
[email protected]
http://wydawnictwowam.pl/zd/

“Drakka”

Wydawca:
EMERALD
Ankudowicz Piotr

Magazyn muzyczno-kulturalny, kt??rego celem jest propagowanie w czasach popkultury chrze??cija??stwa jako ??ywej, fascynuj?cej, ciekawej kultury alternatywnej.
Pismo skierowane jest przede wszystkim do m??odzie??y szk???? ??rednich i student??w oraz ka??dego, kto zainteresowany jest nietuzinkowym, alternatywnym spojrzeniem na rzeczywisto???.

Adres
Drakka
[email protected]
http://www.drakka.pl/

Top