Lech Kaczy??ski przyj??? z r?k harcerzy Betlejemskie ??wiate??ko Pokoju

Lech Kaczy??ski przyj??? z r?k harcerzy Betlejemskie ??wiate??ko Pokoju 17 grudnia 2007 r. prezydent Lech Kaczy??ski wraz z ma????onk? wzi??? udzia?? w uroczysto??ci przekazania Betlejemskiego ??wiate??ka Pokoju.

Wr?czenie Lechowi Kaczy??skiemu lampionu ze ??wiate??kiem Betlejemskim

Podczas spotkania z harcerzami i harcerkami Zwi?zku Harcerstwa Polskiego w Pa??acu Prezydenckim Prezydent RP powiedzia?? m.in.:

??Nie po raz pierwszy si? tutaj spotykamy z okazji przekazania ??wiate??ka, zreszt? czyni??em to tak??e jako Prezydent Miasta Sto??ecznego Warszawy. To pi?kna tradycja, zwi?zana ze ??wi?tami Bo??ego Narodzenia. Tradycja, kt??ra coraz bardziej si? upowszechnia. To tradycja, kt??ra wi???e si? nie tylko z chrze??cija??skim wyznaniem naszego narodu, tak??e wielu innych narod??w Europy i ??wiata, ale tak??e z przykazaniem pokoju, wzajemnej ??yczliwo??ci, przyja??ni mi?dzy wszystkimi lud??mi, nie tylko katolikami, nie tylko chrze??cijanami. To tradycja zwi?zana te?? z walk?, a w??a??ciwie z pr??b? umacniania pokoju na naszej ziemi. Pokoju, kt??ry niestety w tylu miejscach dalej albo jest zagro??ony, albo po prostu go nie ma.

Ja my??l?, ??e ??wi?ta Bo??ego Narodzenia obok ??wi?t Wielkiej Nocy ?? dwa najwi?ksze ??wi?ta, je??eli chodzi o nasz nar??d, nasz kraj, nasz? religi? ?? to ??wi?ta zwi?zane z nadziej?. I to ??wiate??ko te?? przyjmuj? jako znak nadziei. Znak nadziei, ??e nast?pny rok b?dzie rokiem lepszym ni?? ten, ??e to, co dzieje si? na naszym ??wiecie, co raz jest dobre, raz z??e, idzie jednak generalnie w coraz lepszym kierunku. ??wiat??o by??o, jest znakiem nadziei. ??wiat??o wyst?puje jako symbol w wielu bardzo religiach, w wierzeniach na tym ??wiecie. Przyjmijmy to ??wiat??o jako symbol dobrej nowiny. I w??a??nie jako symbol nadziei dla wszystkich ludzi, niezale??nie od ich wyznania i przekona???.

Podczas uroczysto??ci para prezydencka z??o??y??a harcerzom, harcerkom oraz zuchom ??yczenia ??wi?teczne.

??r??d??o: Archiwum Kancelarii Prezydenta RP Prezydent RP przyj??? z r?k harcerzy Betlejemskie ??wiate??ko Pokoju ?? Prezydent.pl, 17 grudnia 2007 i pl.wikinews

Authors

Top