Zmar??a matka Andrzeja G??rska – prze??o??ona generalna urszulanek

Zmar??a matka Andrzeja G??rska, b. prze??o??ona generalna urszulanek

W sobot? 15 grudnia br. w 91. roku ??ycia i 70. roku powo??ania zakonnego, zmar??a matka Andrzeja (Maria Stefania) G??rska, w latach 1964-1983 prze??o??ona generalna Zgromadzenia Si??str Urszulanek Serca Jezusa Konaj?cego. By??a odznaczona m. in. medalem Sprawiedliwy w??r??d Narod??w ??wiata oraz Krzy??em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Matka G??rska w latach 1978-1981 by??a przewodnicz?c? Konferencji Prze??o??onych Wy??szych ??e??skich Zgromadze?? Zakonnych w Polsce, a przez kilkana??cie lat delegatk? regionaln? Mi?dzynarodowej Unii Prze??o??onych Generalnych Zakon??w ??e??skich.

By??a nadzwyczaj zas??u??ona w pracy pedagogicznej i wychowawczej w czasach okupacji hitlerowskiej i w okresie powojennym. Za udzia?? urszulanek SJK w ratowaniu podczas wojny dzieci ??ydowskich zosta??a odznaczona medalem Sprawiedliwy w??r??d Narod??w ??wiata oraz Krzy??em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Maria Stefania G??rska urodzi??a si? w 1917 r. w ?odzi. Jako studentka Wydzia??u Matematyczno-Przyrodniczego UW zosta??a w 1938 r. przyj?ta przez ??w. Urszul? Led??chowsk? do Zgromadzenia Si??str Urszulanek Serca Jezusa Konaj?cego i pos??ana na Kresy Wschodnie.

Po wybuchu II wojny ??wiatowej przedosta??a si? z Polesia do Warszawy, do Szarego Domu urszulanek SJK na Wi??lanej, ??ci??le zwi?zanego z r????nymi dzia??aniami ruchu oporu (tam m.in. mie??ci?? si? lokal sztabowy Wojskowej S??u??by Kobiet Komendy G????wnej Armii Krajowej).

Po odbyciu nowicjatu, z??o??y??a w 1941 r. ??luby zakonne i podj???a prac? jako kierowniczka kuchni Rady G????wnej Opieku??czej, sekretarka i nauczycielka biologii w tajnym Liceum Pedagogicznym Si??str Urszulanek SJK w Warszawie oraz na tajnych kompletach gimnazjalnych. Pod kierunkiem ??wczesnej prze??o??onej generalnej i we wsp????pracy z innymi siostrami pomaga??a w ratowaniu dzieci ??ydowskich, wyprowadzonych z getta, za co zosta??a odznaczona w 1997 r. medalem Sprawiedliwy w??r??d Narod??w ??wiata i w 2007 r. Krzy??em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wybrana na prze??o??on? generaln? w 1964 r., funkcj? t? pe??ni??a przez trzy kadencje (do 1983 r.), realizuj?c zalecan? przez Sob??r Watyka??ski II odnow? ??ycia zakonnego.

Uczestniczy??a aktywnie w pracach o charakterze mi?dzyzakonnym: od 1966 r. by??a cz??onkini? Konsulty Konferencji Prze??o??onych Wy??szych ??e??skich Zgromadze?? Zakonnych w Polsce, a od 1978 r. – przewodnicz?c? Konsulty. W 1967 r. zosta??a mianowana przez papie??a Paw??a VI konsultork? regionaln? Mi?dzynarodowej Unii Prze??o??onych Generalnych (UISG) w Rzymie. By??a cz??onkini? Komisji Episkopatu Polski ds. Emigracji i Komisji do Realizacji Uchwa?? Soboru Watyka??skiego II.

Zaanga??owana w przygotowania do beatyfikacji (1983), a nast?pnie kanonizacji (2003) s. Urszuli Led??chowskiej, za??o??ycielki Zgromadzenia, by??a autork? b?d?? redaktork? licznych publikacji, dotycz?cych ??ycia ??w. Urszuli oraz historii i dzia??alno??ci urszulanek szarych.

Mszy ??w. pogrzebowej w czwartek 20 grudnia o godz. 11.30 w ko??ciele parafialnym pw. ??w. Teresy od Dzieci?tka Jezus, ul. Tamka 4 a, przewodniczy?? b?dzie nuncjusz apostolski w Polsce abp J??zef Kowalczyk. Po Mszy ??w. nast?pi odprowadzenie cia??a do grobowca Si??str Urszulanek SJK na Cmentarzu Br??dnowskim w Warszawie (kwatera 39 H). Zamiast kwiat??w b?dzie mo??liwo??? z??o??enia ofiary, przeznaczonej na pomoc potrzebuj?cym.

s. mk, mp / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

Top