Jaki ma by? ksi?dz? ?? trzy g??osy

Rok Kap??a??ski b?dzie sk??ania?? samych ksi???y do refleksji nt. kap??a??stwa. B?dzie to jednak r??wnie?? czas, kiedy ludzie ??wieccy b?d? si? przygl?da? ??yciu ksi?dza, stawia? pytania, m??wi? o swoich oczekiwaniach czy wypowiada? s??owa krytyki. O wypowiedzi dotycz?ce oczekiwa?? wobec kap??an??w prosili??my u pocz?tku Roku Kap??a??skiego troje znanych dziennikarzy, kt??rym nieobce s? sprawy Ko??cio??a.

Nie przekonywa? przekonanych

Czego oczekuj? od ksi?dza? Tego, ??e b?dzie mnie prowadzi?? do Boga. I zawsze, na ka??dym kroku, czy to w czasie Mszy ??wi?tej w telewizji, czy w prywatnych relacjach, przypomina?? mi co jest najwa??niejsze; ??e b?dzie zawsze m??wi?? PRAWD?, bez wzgl?du na to, czy ta PRAWDA b?dzie przyjmowana ze sprzeciwem, wzruszeniem ramion czy wy??mianiem. Ksi?dz, ka??dy ksi?dz, musi by? wierny PRAWDZIE.

Ksi???a nie powinni dba? o w??asn? popularno???, nie mog? dla w??asnej akceptacji chodzi? z PRAWD? na kompromisy. Ale z drugiej strony musz? by? te?? otwarci na tych ludzi, kt??rym z Panem Bogiem nie jest po drodze. A wi?c nie zamyka? si? w ciep??ej, bezpiecznej twierdzy, w ??towarzystwie wzajemnej adoracji?, przekonywa? ju?? przekonanych, lecz wychodzi? na zewn?trz. I z pokor?, ale i z pasj? nawraca? innych.

Ewangeli? mo??na g??osi? na r????ne sposoby. Warto korzysta? z narz?dzi, jaki daje nam wsp????czesna technologia, z telewizji czy internetu. Ale najwa??niejsze i najbardziej warto??ciowe jest spotkanie z cz??owiekiem TWARZ? w TWARZ. Cho?by, a mo??e przede wszystkim, w konfesjonale.

Bogdan Rymanowski

dziennikarz TVN, prowadz?cy program ??Kawa na ??aw??, Dziennikarz Roku 2008 w konkursie Grad Press

W perspektywie nieba

Moje oczekiwania wobec kap??an??w sprowadzaj? si? g????wnie do tego, by ksi???a zajmowali si? duszpasterstwem, by umieli m??wi? ludziom o Bogu, o Jego mi??o??ci do ludzi i ofierze, kt??r? Pan Jezus za nas z??o??y??. Marzy mi si?, ??eby ksi???a zach?cali wiernych do przyja??ni z Jezusem, do wchodzenia z Nim w osobiste relacje. By bez niepotrzebnego skracania dystansu mi?dzy Bogiem i cz??owiekiem, uczyli ludzi prze??ywania blisko??ci Boga na co dzie??. By uczyli wiernych tego, ??e B??g nie jest od ??wi?ta, ??e Boga nie nale??y si? wstydzi?, zamyka? Go w czterech ??cianach. By uczyli ludzi bycia dumnymi z tego, ??e s? chrze??cijanami. Niedzielna Msza ??wi?ta i kazanie z ca??? pewno??ci? nie s? tu wystarczaj?ce!

A zatem, moim zdaniem, kap??ani powinni przede wszystkim prowadzi? ludzi do Boga, pomaga? wiernym osi?gn?? zbawienie. Wszystko inne (Caritas, szko??y, szpitale zakonne, media etc.) powinny by? dla ksi???y dodatkiem, przez kt??ry realizuj? swoje powo??anie do kap??a??stwa. Nie umniejszaj?c w niczym

??pozako??cielnych? zaanga??owa?? os??b duchownych, mam wra??enie, ??e ludzie Ko??cio??a nie powinni si? ??ciga? ze ??wieckimi np. w pomocy charytatywnej. To zawsze mo??e zrobi? pa??stwo, organizacje pozarz?dowe. Natomiast ani urz?dnicy, ani ??wieccy spo??ecznicy nie wyr?cz? ksi???y w ich zadaniach ewangelizacyjnych. Dlatego cieszy mnie, gdy np. organizowany przez parafi? wypoczynek wakacyjny dla najbiedniejszych dzieci jest rodzajem rekolekcji wakacyjne dla dzieci i m??odzie??y.

Oczywi??cie ksi???a diecezjalni i w wi?kszo??ci zakonni tak??e ??yj? w??r??d ludzi. W zwi?zku z tym do pewnego stopnia musz? si? przejmowa? ich sprawami. Uwa??am wi?c r??wnie??, ??e duchowni mog?, a nawet powinni, zajmowa? stanowisko w sprawach politycznych (je??li polityka wchodzi w sfer? sumienia, moralno??ci). Maj? obowi?zek by? znakiem sprzeciwu, zajmowa? jasne stanowisko. My??l? tu nie tylko o tak oczywistych sprawach jak kwestia aborcji czy eutanazji, ale r??wnie?? o ekonomii i gospodarce. Gdy liczy si? tylko zysk, a cz??owiek przestaje si? liczy?, ksi???a z ca??? pewno??ci? mog? si? wykaza?. Nie zapominaj?c przy tym, ??e ich g????wnym powo??aniem jest PROWADZENIA LUDZI DO BOGA.

W swoich licznych zaanga??owaniach powinni zawsze mie? perspektyw? nieba dla swoich wiernych (zapewnienie im pomy??lno??ci materialnej na ziemi powinno by? na drugim planie).

Ryszard Cebula

prowadz?cy program ??UWAGA!? w TVN, reporter

Podstawa – g???boka wiara

O. Joachim Badeni w urzekaj?cej szczero??ci? i humorem ksi???ce o ??Kap??a??stwie, celibacie i ma????e??stwie z rozs?dku? pytany, jakie s? cechy dobrego ksi?dza, odpowiada kr??tko: wiara i pos??usze??stwo wobec Boga. Gdy b?dzie to, b?dzie r??wnie?? mi??o??? Boga, kt??ra bez wiary by??aby czyst? uczuciowo??ci?. Zgadzam si? o. Badenim w stu procentach. Dlatego na pytanie, czego oczekuj? od ksi???y, odpowiem podobnie: mi??o??ci Boga i ludzi, kt??rej podstaw? jest g???boka wiara. I jeszcze, aby odnajdywali w tym osobiste szcz???cie. Nic bowiem nie poci?ga tak innych do Boga, jak kontakt ze szcz???liwym kap??anem. Zapewniam, ??e bardzo ??atwo jest odr????ni? takiego ksi?dza od egocentryka skoncentrowanego na karierze albo po prostu ksi?dza duchowo wypalonego.

Wbrew temu, co m??wi?? kiedy?? jeden z ksi???y o oczekiwaniach ??wieckich wobec kap??an??w, nie chcia??abym, aby byli dost?pni dla wszystkich przez 24 godziny na dob? i by byli ??agodni jak baranki. Chcia??abym natomiast, by nie zag??uszali brak??w duchowych i emocjonalnych nadmiernym aktywizmem, mieli czas na rozw??j wewn?trzny, odpoczynek i rozwijali w sobie empati?. By nie wynosili si? ponad innych. Wydaje mi si?, ??e niema??o duchownych ??yje jakby w oderwaniu od rzeczywisto??ci, bo od seminarium przyzwyczajeni s? do tego, ??e wi?kszo??? spraw rozwi???e za nich instytucja. Dlatego w okresie silnych przewarto??ciowa?? spo??ecznych, jakie prze??ywamy, widz? z jednej strony szans? na oczyszczenie motyw??w os??b wst?puj?cych do seminari??w, ale z drugiej, niebezpiecze??stwo, ??e z powodu ma??ej ich liczby, b?d? tak ho??ubieni, i?? ??y? b?d? w jeszcze wi?kszym oderwaniu od problem??w ludzi, kt??rym maj? g??osi? Ewangeli?.

Oczekiwa??abym wi?c od ksi???y normalno??ci. Budowania wsp??lnoty zaufania ze ??wieckimi, traktowania ich po partnersku w tych, oczywi??cie, obszarach, kt??re nie s? zarezerwowane dla sakramentu kap??a??stwa. Zerwania z silnym jeszcze w Polsce klerykalizmem (w czym niemniejszy udzia?? maj? ??wieccy) i traktowaniem ludzi paternalistycznie.

Chcia??abym r??wnie??, aby ksi???a nie oceniali ludzi wed??ug pogl?d??w politycznych, pozycji, zamo??no??ci, aby nie dzieli, ale ???czyli. Aby byli dobrze wykszta??ceni, g??osili dobre kazania i – co wcale nie jest bez znaczenia – mieli dobry gust i architektoniczne wyczucie (znam parafi?, gdzie tylko determinacja wiernych nie pozwoli??a proboszczowi zatynkowa? zabytkowych ??cian).

Wiem, ??e nie ma idealnych ksi???y, jak nie ma idealnych dziennikarzy. A jednak – i to chc? mocno podkre??li? – mia??am szcz???cie spotka? wspania??ych kap??an??w. Rozmowom z nimi, ich modlitwie zawdzi?czam bardzo wiele. I za to im bardzo dzi?kuj?.

Ewa K. Czaczkowska

dziennikarka dziennika ?Rzeczpospolita?

okladki-pk-24

hastagi na stronie:

#ks j??zef haak

Authors

Related posts

One Comment;

Top