Zak??ad Opieku??czo-Leczniczy im. ??w. Josemarii Escrivy

3 czerwca abp J??zef ??yci??ski otworzy?? w Lublinie Zak??ad Opieku??czo-Leczniczy, kt??rego patronem zosta?? Za??o??yciel Opus Dei.

Powsta?? dla os??b wymagaj?cych opieki d??ugoterminowej, kt??rych leczenie szpitalne zosta??o zako??czone. Mowa o Zak??adzie Opieku??czo-Leczniczym im. ??w. Josemarii Escrivy, kt??ry dzia??a przy Szpitalu Wojew??dzkim im. Jana Bo??ego w Lublinie.

Obiekt jest nowoczesny a znajdzie w nim opiek? 25 os??b. Dzi?? odby??o si? jego otwarcie. Po??wi?cenia Zak??adu dokonali abp J??zef ??yci??ski oraz prawos??awny abp Abel. W wyg??oszonym s??owie abp J??zef ??yci??ski przypomnia?? wz??r patrona plac??wki i za??o??yciela Opus Dei ??w. Josemarii Escrivy.

??r??d??o: http://www.opusdei.pl

Authors

Related posts

Top