??wiate??ko w ciemnym tunelu ??ycia

O tym, ??e w Polsce coraz wi?cej rodzin prze??ywa kryzys, nie trzeba nikogo przekonywa?, szkoda tylko, ??e ma??o w mediach m??wi si? o miejscach, gdzie mog? one szuka? fachowej, wieloaspektowej pomocy.

Jadwiga Knie-G??rna

Jednym z takich miejsc jest O??rodek Wspomagania Dziecka i Rodziny ??wiate??ko w Obornikach Wielkopolskich.

Wszystko zacz???o si? od powo??ania w 1987 roku w Poznaniu Towarzystwa Przywracania Rodziny. Jego celem sta??o si? wspieranie i rozwijanie rodzinnych form niesienia pomocy dziecku. Podejmuj?c r????ne dzia??ania, jego cz??onkowie kierowali si? s??usznym przekonaniem, ??e jedynym w??a??ciwym ??rodowiskiem, w kt??rym powinno wzrasta? i wychowywa? si? dziecko, jest rodzina. Wieloletnie do??wiadczenie w pracy z najm??odszymi doprowadzi??o do powstania profesjonalnych form pomocy dziecku znajduj?cym si? w sytuacji kryzysowej. Wieloletnia ci???ka praca Towarzystwa Przywracania Rodziny zaowocowa??a powo??aniem do ??ycia niepublicznych plac??wek wychowawczo-opieku??czych posiadaj?cych specyfik? bardzo zbli??on? do rodzinnej. I tak w 1992 roku powsta??a Ochronka ??Jurek? dzia??aj?ca na pozna??skiej Staro???ce, a pi?? lat p????niej zacz??? dzia??a? jej bli??niaczy oddzia?? ??Franciszek? w Obornikach. Trzeba tutaj tak??e wspomnie?, ??e w 1994 roku Towarzystwo utworzy??o Chrze??cija??ski O??rodek Adopcyjno-Mediacyjny ??Pro Familia?, mieszcz?cy si? na pozna??skiej Wildzie. Jednak osoby skupione wok???? Towarzystwa dosz??y do przekonania, ??e aby skuteczniej zapobiega? niepowodzeniom w ??yciu rodzinnym i pom??c rodzicom w rozwi?zywaniu ich trudno??ci wychowawczych, w 2007 roku rozpocz???y realizacj? projektu O??rodek Wspomagania Dziecka i Rodziny ????wiate??ko?. Projekt jest realizowany dzi?ki finansowemu wsparciu udzielonemu przez Islandi?, Liechtenstein oraz Norwegi? w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz?dowych. Celem o??rodka jest niesienie specjalistycznej pomocy rodzinie oraz dziecku w bardzo szerokim tego s??owa znaczeniu, w tym tak??e prowadzi profilaktyk? niedostosowania spo??ecznego.

983537_61144451

Nauczmy si? korzysta? z pomocy

Jak podkre??la Anna Szurpicka – dyrektor plac??wki, z wykszta??cenia pedagog, wszyscy pracownicy o??rodka posiadaj? nie tylko odpowiednie wykszta??cenie, ale tak??e wieloletnie do??wiadczenie w pracy z rodzin?, dzi?ki czemu konkretn? pomoc w ????wiate??ku? mog? znale??? zar??wno ma????onkowie borykaj?cy si? z w??asnymi problemami, jak i dzieci oraz m??odzie?? nieradz?ce sobie z trudno??ciami napotykanymi w domu rodzinnym, w szkole, a tak??e rodzice samotnie wychowuj?cy dzieci oraz rodzice zast?pczy. – U nas tak??e znajd? wsparcie rodzice dzieci z ADHD, z niepe??nosprawno??ci? intelektualn?, fizyczn?, chorobami somatycznymi i innymi problemami rozwojowymi. Niew?tpliwe istotna jest informacja, ??e wszelkie porady, prowadzone zaj?cia, szkolenia czy terapie s? u nas bezp??atne – dodaje dyrektor Szurpicka. Justyna Ku??wik, psycholog o??rodka zauwa??a, ??e ka??de ma????e??stwo, ka??da rodzina czy najm??odsi jej cz??onkowie mog? korzysta? z terapii psychologicznej tyle razy, ile wymaga tego sytuacja. Niekt??re dzieci ucz?szczaj? na zaj?cia nawet dwa razy w tygodniu. Z pomocy specjalist??w korzystaj? ludzie z r????nych ??rodowisk spo??ecznych, posiadaj?cy te?? r????ny stopie?? wykszta??cenia. Bardzo mylne jest prze??wiadczenie, ??e trudno??ci wychowawcze dotycz? tylko rodzin dysfunkcyjnych. – Problemy z dzie?mi najcz???ciej zaczynaj? si? w??wczas, gdy rodzice borykaj? si? z problemami ma????e??skimi. Dlatego bardzo namawiam wszystkich ma????onk??w, je??li macie pa??stwo trudno??ci w komunikowaniu si?, przyjd??cie do nas, korzystajcie z naszej pomocy mediacyjnej, korzystajcie z wszelkich mo??liwych i dost?pnych u nas terapii, przyprowad??cie tak??e swoje dzieci. Ka??da osoba znajdzie u nas indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – apeluje Justyna Ku??wik. W ????wiate??ku? odbywaj? si? m.in. zaj?cia z muzykoterapii, arteterapii i og??lnorozwojowe. Dzieci i m??odzie?? bior? udzia?? w zaj?ciach grupowych, grupy oczywi??cie dostosowane s? do wieku dziecka i licz? od pi?ciu do o??miu os??b. Celem zaj?? w o??rodku jest uczenie poprawnej komunikacji, radzenia sobie ze stresem i gniewem, technik pozytywnego my??lenia, rozpoznawania granic w??asnej intymno??ci, wzmacnianie poczucia w??asnej warto??ci i skuteczno??ci, rozwijanie umiej?tno??ci podejmowania decyzji, a tak??e umiej?tno??ci poszukiwania konstruktywnych rozwi?za??, budowanie empatii, modyfikowanie zachowa?? patogennych oraz profilaktyka przemocy r??wie??niczej.

??Franciszek? pocz?tkiem lepszego ??ycia

Niestety, wci??? wiele dzieci nie do??wiadcza mi??o??ci, jedne porzucone, inne posiadaj?ce dramatyczny baga?? do??wiadcze?? trafiaj? do r????nych miejsc, gdzie oczekuj? na tak? rodzin?, kt??ra obdarzy je mi??o??ci? i zapewni poczucie bezpiecze??stwa. Szcz???ciarzami mog? nazwa? si? te dzieci, kt??re trafi? do ??Franciszka?, ochronki, kt??ra znajduje si? w s?siedztwie ????wiate??ka?. Patrz?c na budynek z zewn?trz ma si? wra??enie, ??e jest to normalny, jednorodzinny dom, z ??adnym ogrodem i placem zabaw. Wn?trze domu tak??e zaskakuje ??normalno??ci??. Pokoje, w kt??rych mieszkaj? dzieci, s? ??adnie urz?dzone, praktyczne, czyste, mi??e, po prostu takie, w jakich lubi? mieszka? dzieci. Taki jest w??a??nie cel ochronki: stworzy? przebywaj?cym tu wychowankom atmosfer? pe??nego ??yczliwo??ci i serdeczno??ci domu, w kt??rym wszyscy si? wzajemnie szanuj?. We ??Franciszku? z za??o??enia zawsze mieszka nie wi?cej ni?? sze??cioro dzieci, kt??re z r????nych wzgl?d??w nie mog? mieszka? z w??asnymi rodzicami. Wychowankami zajmuje si? na zmian? czworo opiekun??w posiadaj?cych odpowiednie kwalifikacje, ale przede wszystkim wielkie serca. Dzi?ki temu ka??dy z ma??ych mieszka??c??w ochronki otrzymuje wiele potrzebnego zainteresowania, u??miechu, akceptacji i nowych pozytywnych do??wiadcze??. Wychowawcy staraj? si? odbudowywa? w dzieciach mocno nadszarpni?te zaufanie do os??b doros??ych i ??wiata, kt??ry potrafi im czasem pokaza? swoje najgorsze oblicze. Tutaj w poczuciu bezpiecze??stwa dzieci mog? spotyka? si? z rodzicami, bowiem g????wnym celem ??Franciszka? jest nie tylko stworzenie bezpiecznego ??rodowiska i najkorzystniejszych warunk??w rozwoju, ale tak??e podejmowanie stara?? o powr??t dziecka do jego rodziny, a je??li jest to niemo??liwe, znalezienie mu jak najlepszej rodziny zast?pczej b?d?? adopcyjnej. – Niestety, procedura odebrania w??adzy rodzicielskiej w wielu przypadkach nadal trwa zbyt d??ugo. Prawo cz?sto chroni?c rodzica, skazuje ma??e dzieci na wieloletni pobyt w plac??wce, co skutkuje powa??nymi i nieodwracalnymi zmianami osobowo??ci – stwierdza ze smutkiem Anna Szurpicka.

Dzieci, kt??re znalaz??y schronienie i drugi dom we ??Franciszku?, dzi?ki ??ciociom? maj? szans? odbudowania zaufania do ludzi i otaczaj?cego ??wiata, uleczenia zranie??. Ucz? si? okazywania uczu?, otrzymuj? ciep??e i systematyczne posi??ki, prze??ywaj? rado??? z pokonywania nawet najmniejszych niepowodze??. Wychowankowie ochronki wiedz?, ??e bliska im osoba oczekuje na ich powr??t ze szko??y, pomo??e w nauce i pe??na zrozumienia postara si? rozwi?za? dzieci?ce problemy.

Nie pozostawajmy oboj?tni

Celem O??rodka Wspomagania Dziecka i Rodziny jest tak??e promocja rodzicielstwa zast?pczego. – W naszym o??rodku osoby zainteresowane stworzeniem rodziny zast?pczej zostan? nie tylko bardzo szczeg????owo poinformowane, jak tak? rodzin? mo??na si? sta?, ale tak??e mog? liczy? na wszelk? pomoc w przygotowaniu do rodzicielstwa zast?pczego. A niew?tpliwie takie przygotowanie, a p????niej nieustanne wsparcie, jest bardzo potrzebne dla unikni?cia niepotrzebnych b???d??w, za kt??re czasem wysok? cen? p??ac? zar??wno rodzice, jak i dzieci – stwierdza Justyna Ku??wik. W ????wiate??ku? kandydaci na rodzic??w zast?pczych, a tak??e osoby pe??ni?ce ju?? tak? funkcj?, mog? liczy? na pomoc indywidualn?, w grupach wsparcia, jak r??wnie?? na pomoc terapeutyczn? dla dzieci. Pomoc ta polega na wzmacnianiu systemu rodzinnego, podnoszeniu kompetencji wychowawczych, wzmocnieniu poczucia sprawczo??ci w roli rodzica, nabyciu umiej?tno??ci stawiania granic, skutecznego interweniowania w sytuacjach niepokoj?cych zachowa?? dziecka, edukacj? w zakresie potrzeb dziecka oraz radzenia sobie z wyst?puj?cymi trudno??ciami. – Rodzina zast?pcza jest wielk? szans? na wpojenie dziecku w??a??ciwych postaw i warto??ci. Dzi?ki ofiarowanej m?drej mi??o??ci daje si? ma??emu cz??owiekowi szans? na lepsze ??ycie, kt??re by? mo??e sprawi, ??e rozwinie on skrzyd??a i stanie si? wyj?tkowym darem dla nas wszystkich – konstatuje Anna Szurpicka.

przewodnik2

Authors

Related posts

Top