Or?dzie wielkiej nadziei

Or?dzie wielkiej nadziei
Papie?? zako??czy?? 23 marca sw? 11. podr???? apostolsk? poza granice W??och. Oto jej podsumowanie.

24 marca 2009
RW
O godz. 11:00 samolotem startuj?cym ze stolicy Angoli Ojciec ??wi?ty opu??ci?? Afryk?. Na jego pok??adzie spotka?? si? ponownie z towarzysz?cymi mu dziennikarzami. ??Drodzy przyjaciele, widz?, ??e jeszcze pracujecie ?? powiedzia?? do nich Papie??. ?? Moja praca jest ju?? prawie sko??czona, natomiast wasza zn??w si? zaczyna. Dzi?ki wam za ten trud. Zachowa??em w pami?ci przede wszystkim dwa wra??enia. Z jednej strony jest to ta ??ywio??owa serdeczno???, rado???, Afryka ??wi?tuj?ca.

Jak mi si? wydaje, w Papie??u dostrze??ono, mo??na powiedzie?, uosobienie faktu, ??e jeste??my dzie?mi i rodzin? Boga. Istnieje ta rodzina, a my ze wszystkimi naszymi ograniczeniami do niej nale??ymy i B??g jest z nami. W ten spos??b Papie??, mo??na rzec, pom??g?? to odczu? jako rzeczywist? rado???.

A z drugiej strony wielkie wra??enie zrobi?? na mnie duch skupienia na liturgiach, silne poczucie sacrum. Na liturgiach nie ma autoprezentacji grup, autoanimacji, ale jest obecno??? sacrum, obecno??? samego Boga. Nawet spos??b poruszania by?? zawsze pe??en szacunku, ze ??wiadomo??ci? Bo??ej obecno??ci. To zrobi??o na mnie wielkie wra??enie?.

Benedykt XVI nawi?za?? te?? raz jeszcze do ??mierci dw??ch dziewcz?t przed jego sobotnim (21 marca) spotkaniem z m??odzie??? na stadionie w Luandzie. Zapewni??, ??e modli si? za nie i wyrazi?? nadziej?, ??e na przysz??o??? takich wypadk??w uda si? unikn??. Du??e wra??enie na Papie??u zrobi??o r??wnie?? spotkanie z chorymi w o??rodku im. kard. L?gera w stolicy Kamerunu. Pozwoli??o to tak??e zobaczy? wsp????prac? pa??stwa i Ko??cio??a, by ul??y? cierpi?cym. Ponadto Ojciec ??wi?ty zwr??ci?? uwag?, ??e obecna podr???? by??a ju?? dla niego okazj? do udzia??u w pracach przygotowuj?cych jesienny Synod Biskup??w.

——————————————————————-

Ks. Lombardi o afryka??skiej podr????y Ojca ??wi?tego

Zar??wno w Kamerunie, jak i w Angoli Benedykt XVI zosta?? przyj?ty bardzo dobrze, co by??o dla niego wielk? rado??ci? i zach?t? ?? powiedzia?? podsumowuj?c dla Radia Watyka??skiego podr???? ks. Federico Lombardi. Rzecznik prasowy Watykanu zauwa??y??, ??e Papie?? pozostawi?? w tych krajach or?dzie nadziei i spotka?? si? z ??ywotnymi si??ami spo??ecze??stwa. Z charakterystycznych punkt??w podr????y ks. Lombardi wymieni?? spotkania z m??odzie??? oraz z kobietami.

Ks. Federico Lombardi SJ: Papie?? od razu podj??? wa??ne tematy z aktualnej rzeczywisto??ci afryka??skiej: pojednania, pokoju, odbudowy, umocnienia prawdziwej demokracji, praw cz??owieka, dr??g prawdziwego rozwoju i post?pu, mi?dzynarodowej solidarno??ci, tak??e w kwestii relacji politycznych i handlowych, kt??re mog??yby sprzyja? rozwojowi, opieraj?c si? na r??wnouprawnieniu i sprawiedliwo??ci oraz uczciwo??ci, aby nie podsyca??y partykularnych interes??w czy korupcji.

– Jakie przes??anie pozostawi?? Benedykt XVI?

Ks. Federico Lombardi SJ: Papie?? przekazuje or?dzie wielkiej nadziei. Zwr??ci?? si? do ??ywotnych si?? Ko??cio??a, od kt??rych zale??y przysz??o??? zar??wno Ko??cio??a, jak i ca??ej ludno??ci afryka??skiej. W tym sensie znacz?ce by??y spotkania z m??odzie??? i kobietami. Odnios??em wra??enie, ??e spotkanie z kobietami by??o najbardziej charakterystyczne dla tej podr????y Benedykta XVI i dlatego trzeba na nie zwr??ci? wi?ksz? uwag?. Docenienie kobiety w spo??ecze??stwie i w Ko??ciele by??o g???bok? i wyra??n? intuicj?, wskazuj?c? na uznanie jej kluczowej roli w rozwoju ca??ego kontynentu.

– Benedykt XVI wezwa?? r??wnie?? Afryka??czyk??w, aby brali sw? przysz??o??? we w??asne r?ce??

Ks. Federico Lombardi SJ: W tych dniach my??la??em o tym, ??e Ko??ci???? ma w??asn? wizj? integralnego rozwoju, zar??wno ludzkiego, jak i duchowego, kt??ra go charakteryzuje. Jest to wizja rozwoju opieraj?cego si? na wielkim poszanowaniu i ufno??ci pok??adanej w osobie ludzkiej, w jej godno??ci i mo??liwo??ciach. Wskazuje ona w??a??nie na docenienie ka??dej osoby ludzkiej, jej odpowiedzialno??ci i mo??liwo??ci. Wychodz?c od tego, tworzy p????niej spo??ecze??stwo harmonijne i sprawiedliwe, zdolne doceni? tak??e bogactwa naturalne, kt??rymi jest obdarzone, jego tradycje i wk??ad kulturowy. Wydaje mi si?, ??e jest to podej??cie bardzo odmienne od tego, kt??re cz?sto proponuj? Afryce zewn?trzne mocarstwa polityczne czy gospodarcze, nastawione, jak to widzieli??my w dyskusjach ostatnich dni, albo na ograniczenie przyrostu naturalnego, tak??e z u??yciem metod nie szanuj?cych godno??ci cz??owieka, albo na wielkie operacje gospodarcze i finansowe, kt??re w r?ce rz?dz?cych sk??adaj? ogromne ??rodki, cz?sto marnowane w kana??ach korupcji.

– Jak mo??na by okre??li? bilans tego wyj?tkowego do??wiadczenia?

Ks. Federico Lombardi SJ: Wydaje mi si?, ??e satysfakcja jest obop??lna. Jak to ju?? by??o widoczne podczas poprzednich podr????y, Papie?? m??wi??: przyby??em doda? wam otuchy, okaza? wsparcie w obliczu waszych problem??w, ale i sam zosta??em utwierdzony wasz? mi??o??ci?, entuzjazmem, ufno??ci?. S?dz?, ??e to sta??o si? i tu, w Afryce. Papie?? spe??ni?? sw? pos??ug?, zaanga??owa?? si? ca??kowicie, nawet mimo znacznego upa??u. My??l?, ??e wni??s?? sw??j wk??ad i z rado??ci? m??g?? zobaczy?, i?? dobrze to zosta??o przyj?te i z pewno??ci? wyda wielkie owoce.

Authors
Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top