Or?dzie Benedykta XVI na Wielki Post: O warto??ci i sensie postu

Warto??? i sens postu podkre??la Ojciec ??wi?ty Benedykt XVI w tegorocznym or?dziu na Wielki Post. Papie?? zach?ca, aby wierni w okresie czterdziestodniowego przygotowania do Misterium ??mierci i Zmartwychwstania Chrystusa na nowo odkrywali t? praktyk?, kt??ra jest ??rodkiem pozwalaj?cym odnowi? przyja???? z Bogiem.

W poprzednim roku Ojciec ??wi?ty w or?dziu na Wielki Post zwraca?? uwag? na praktyk? ja??mu??ny. W tym roku odpowiada na pytanie, jak? warto??? i jaki sens ma dla chrze??cijan rezygnacja z czego??, co ??samo w sobie jest dobre i pozwala nam ??y??. Benedykt XVI nawi?zuje do 40-dniowego postu Chrystusa na pustyni, podczas kt??rego by?? On kuszony przez szatana. W ten spos??b, modl?c si? i poszcz?c, przygotowywa?? si? do wype??nienia swojej misji.

Jak wskazuje Papie??, zach?ta, by po??ci?, obecna jest od pocz?tku historii Zbawienia. Ju?? w Ksi?dze Rodzaju B??g nakazuje Adamowi, by nie jad?? owocu zakazanego. Poniewa?? ??wszyscy jeste??my obci???eni grzechem i jego konsekwencjami, post jest nam dany jako ??rodek pozwalaj?cy odnowi? przyja???? z Bogiem? ?? pisze Ojciec ??wi?ty.

Krzy?? fot. sxc.hu

Krzy?? fot. sxc.hu


O mocy postu, kt??ry chroni przed grzechem, m??wili ojcowie Ko??cio??a. By?? on te?? praktykowany i zalecany przez ??wi?tych. W??a??ciwie rozumiany post, w przeciwie??stwie do pi?tnowanych w Nowym Testamencie przez Chrystusa praktyk faryzeuszy, nie jest tylko skrupulatnym przestrzeganiem nakaz??w, ale ma g???bsz? przyczyn?, wynika z potrzeby spo??ywania ??prawdziwego pokarmu? czyli pe??nienia woli Ojca.

Wsp????cze??nie, jak zauwa??a Benedykt XVI, zmniejsza si? znaczenie tej praktyki. ??Sta??a si? ona raczej ??rodkiem terapeutycznym wspomagaj?cym nasze cia??o? ?? stwierdza Papie?? i przypomina, ??e dla ludzi wierz?cych wyrzeczenia nie s??u??? tylko poprawie kondycji fizycznej, ale stanowi? przede wszystkim terapi?, ??pomagaj?ca leczy? to wszystko, co uniemo??liwia wype??nianie woli Boga?.

Pawe?? VI stwierdzi??, ??e postu nale??y przestrzega? w kontek??cie powo??ania ka??dego chrze??cijanina do tego, by ??y? nie dla siebie, ale dla braci. Owocem tej praktyki jest wed??ug Benedykta XVI sp??jno??? cia??a i duszy, a co z tego wynika unikanie grzechu i gotowo??? do wzrastania w za??y??o??ci z Bogiem. Odmawianie sobie pokarmu materialnego, umacnia wewn?trzn? gotowo??? do s??uchania Chrystusa i ??ywienia si? Jego s??owem. Jednocze??nie post pomaga nam u??wiadomi? sobie, w jakiej sytuacji ??yje wielu ludzi. Ojciec ??wi?ty stawia za wz??r posta? Mi??osiernego Samarytanina, kt??ry jest otwarty wobec potrzebuj?cego (bez wzgl?du na to sk?d pochodzi) i wra??liwy na jego potrzeby.

Odwo??uj?c si? do tradycji chrze??cija??skiej, Papie?? zach?ca wiernych, by w okresie Wielkiego Postu, zar??wno wsp??lnotowo, jak i indywidualnie cz???ciej praktykowali post. Zwraca te?? uwag? na potrzeb? s??uchania S??owa Bo??ego, modlitwy i uczynk??w mi??osierdzia. Przypomina, ??e od pocz?tku chrze??cija??stwa organizowano specjalne zbi??rki, a wierni byli zach?cani do oddawania biednym tego, co dzi?ki postowi uda??o im si? od??o??y?.

??Post ostatecznie pomaga ka??demu z nas w czynieniu z siebie ca??kowitego daru dla Boga? ??pisa?? S??uga Bo??y Jan Pawe?? II. Te s??owa przypomina r??wnie?? Benedykt XVI. Na zako??czenie or?dzia zach?ca wiernych, aby wchodzili w pokutny klimat Wielkiego Postu, nastawiaj?c si? na intensywniejsz? modlitw?, lectio divina, cz?stsze przyst?powanie do sakramentu pojednania oraz aktywne uczestnictwo w Eucharystii, a przede wszystkim w niedzielnej Mszy ??w. Wszystko po to, by, jak pisze, ??nasze serca coraz bardziej stawa??y si? ??ywym tabernakulum Boga?.

Trwaj?cy 40 dni liturgiczny okres Wielkiego Postu rozpoczyna si? w Ko??ciele katolickim ??rod? Popielcow? zwan? Popielcem. W tym roku przypada ona 25 lutego. Sw? nazw? przyj???a z obrz?du posypywania g????w popio??em. W obecnej liturgii, symbolowi temu towarzysz? wypowiadane przez kap??ana s??owa: ??Prochem jeste?? i w proch si? obr??cisz? lub ??Nawracajcie si? i wierzcie w Ewangeli??. Jest to gest uznania swojej niewystarczalno??ci i zale??no??ci od Boga.

Tradycja posypywania popio??em na znak pokuty si?ga VIII wieku. Od XI stulecia zwyczaj ten przyj??? si? w ca??ym Ko??ciele. Popi???? pochodzi ze spalonych palm, po??wi?conych w poprzednim roku podczas Niedzieli Palmowej. W ??rod? Popielcow?, prawem wstrzemi???liwo??ci s? zwi?zane osoby, kt??re uko??czy??y 14 lat. Natomiast osoby pe??noletnie do 60 roku ??ycia, obowi?zuje post ??cis??y, co oznacza, ??e mog? spo??ywa? trzy bezmi?sne posi??ki, w tym jeden do syta i dwa skromniejsze. Prawo kanoniczne nie nak??ada na wiernych obowi?zku uczestniczenia w tym dniu w Eucharystii, chocia?? jest to powszechn? praktyk?, z kt??rej nie powinno si? rezygnowa? bez wa??nej przyczyny.

Okres Wielkiego Postu jest dla wiernych wezwaniem do odnowienia ??ycia i wewn?trznego nawr??cenia. Od jego pocz?tku, a?? do Wigilii Paschalnej nie m??wi si? Alleluja. W tym czasie, w ka??dy pi?tek w ko??cio??ach odprawia si? nabo??e??stwo Drogi Krzy??owej, w niedziel? natomiast nabo??e??stwo Gorzkich ??ali. Kolorem liturgicznym jest fiolet.
Na pdst. www.brewiarz.pl

(jl Š Biuro Prasowe KEP 2009)

hastagi na stronie:

#john bashobora w polsce 2011 #John Bashobora 2011 #Wielki post #john bashobora wikipedia #o John Bashobora 2011 #ojciec john bashobora w Polsce 2011 #ksi?dz bashobora w polsce 2011 #o john bashobora rekolekcje 2011 #ks John Bashobora terminy rekolekcji w polsce #Ks John Bashobora 2011

Authors
Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

One Comment;

 1. Sylwia said:

  Dzi?kuj? Papierzowi Benedyktowi XVI za to pi?kne or?dzie. Dodam od siebie, ??e do niedawna by??am praktycznie ju?? nie wierz?ca- jak wi?kszo??? obecnie. Wierz?, ??e to m. in. modlitwy i wyrzeczenia wiernie trwaj?cych przy Bogu uratowa??y mnie. Dlatego nie tylko prosz? ale b??agam ka??dego, kto to przeczyta, o modlitw? za b??adz?cych, oddalonych od Jezusa, za zbuntowanych, wierz?cych tylko w pot?g? swojego umys??u, rozumu, mylnie s?dz?cych, ??e nie potrzeba im Boga lub szukaj?cych sensu w nowym ruchu tzw. new age (który jest zgub? dla naszej duszy). Bóg jest MI?O??CI?, Mi??osierdziem, Pan jest dobry dla szukaj?cych Go. Ja sama jestem s??aba i potrzebuj? równie?? waszej modlitwy, cho?by najkrótszego akty strzelistego. Potrzebuje tego szczególnie moja rodzina, modlitwy o ??ask? nawrócenia. BÓG ZAPLA? za ka??d? modlitw?.

  Pamietajmy, ??e gdy traktujemy Boga jako ??ywego, gdy modl?c zwracamy si? do niego jak do naprawd? kogo?? kto jest, ??yje, dzia??a, przemienia i naprawd? nas s??ucha, a tak??e do nas przemawia na ro??ne sposoby (przez innych ludzi, na spowiedzi ??w, do mnie nawet przez Internet- zadaj? pytania, prosz? o odpowiedzi i znajduj? je "przypadkowo" po paru dniach. Nie zawsze s? takie jak bym chcia??a, nie zawsze je rozumiem, ale zawsze s? mi??osierdziem dla mnie. Bo jak zaufamy Bogu, to on wie lepiej od nas co jest dla nas najlepsze. Wi?c nawet jak tego nie rozumiemy, to powtarzajmy "Jezu ufam Tobie". Inne akty strzeliste powtarzane wiele razy dziennie- nawet setki, "O Naj??wi?tsze Serce Jezusa, w Tobie pokladam m? ufno???" Wed??ug Paul'a O'Sullivana Op (Jak by? szcz???liwym, jak by? ??wi?tym" (str. 223) te kilka s??ów cz?sto powtarzanych w ci?gu dnia, natychmiast oddaje nas pod osobist? ochron? Jezusa. Jeste??my w Jego obj?ciach: ??adne z??o nie mo??e nas skrzywdzi?. Sam Chrystus wyjawi?? ??w. Gertrudzie, ??e ci, którzy odmawiaja t? ktotk? modlitw?, nape??niaj? Jego Naj??wi?tsze Serce rado??ci?. Po drugie Jezus obdarza ich specjaln? i wspanial? ??ask? za ka??dym razem, gdy j? odmawiaj?. Dodam od siebie, ??e nie bez przyczyny o tym pisz?. Sama do??wiadczam tych ??ask i przecudownej obecno??ci Bo??ej, ktora wype??nia mnie. To jest nie do opisania.

  Inne krótkie akty strzeliste polecane przez tego?? duchownego: "Jezu, Jezu, Jezu'- krótko streszcz? s??owa ojca Sullivana. Wystarczy imi? Jezus (znaczenie: Bóg-uczyniony-cz??owiekiem)- za ka??dym razem gdy wypowiadamy to 1 s??owo, dajemy dowód doskona??ej mi??o??ci oraz odmawiamy modlitw? tak pot???n?, i?? Bóg nie mo??e si? jej oprze?.

  Ofiarujmy te akty tak??e za innych oraz za dusze w czy??cu cierpi?ce, które tak bardzo potrzebuj? naszej pomocy, a same sobie ju?? nie mog? pomóc. Jak pisze o. Sullivan, dusze te potem s? naszymi najwi?kszymi or?downikami u Boga i nieustannie modl? si? za nas. Pomagajmy sobie wzajemnie. Wybaczmy w ten post nieprzyjacio??om, sami wyci?gnijmy r?k?. Jak to zrobi? szczerze? Zobaczmy w nich Chrystusa.

  Aha, co bardzo wa??ne. O. Sullivan pisze o trudno??ciach w zawo??aniach, które sama prze??y??am po pewnym czasie (nie chce si?, nie ma tego zapalu, zapomina si?, bez takiej wiary, itp). Jak pisze ojciec: Wynika to z tego, ??e diabe?? zdaje sobie spraw? z chwa??y, jakiej przysparzamy Bogu, oraz ??ask jakie z ich pomoc? otrzymujemy, i zrobi wszystko, co w jego mocy, ??eby zapobiec ich odmawianiu. B?dzie si? stara?? sk??oni? nas, by??my poniechali wysi??ków. Dlatego nie powinni??my szcz?dzi? stara?? by wykszta??ci? w sobie nawyk czynienia ich ka??dego dnia, i to wiele razy (w czasie jazdy, pracy, sprz?tania, jedzenia, szczególnie niepokojów, l?ku…).

  I najwa??niejsze, ??eby by? nieustannie w stanie ??aski. Ja nie przyst?powa??am do spowiedzi ??wietej przez wi?ksz? cz???? swojego ??ycia. Dlatego tak bardzo odesz??am od Boga, i w efekcie wystawi??am si? na dzia??anie z??a. Oczywi??cie nie wiedzia??am o tym nawet, uwa??a??am ??e spowied?? to prze??ytek, da??am si? "omami?' tym celowym, a jak??e zgubnym s??owom, ??e nie ma potrzeby, w innych krajach nie ma spowiedzi, tylko ogólna (potem calkiem odesz??am od ko??cio??a. ba Niemal go zwalcza??m). NIC nie zast?pi spowiedzi. Je??li uwierzymy, ??e to Bóg przemawia przez kap??ana, a my przez tego?? kap??ana jednamy si? z Bogiem, to Bóg wynagradza tak? osob? i naprawd? o??wieca kap??ana Duchem ??wi?tym i sam do nas mówi. Tu potrzeba pokory, a wtedy Bóg sam do nas si? zni??a i przychodzi. Nie ma nic wspanialszego i wtedy nie pragniemy ju?? niczego wi?cej tylko Boga i tego stanu mi??o??ci, pokoju, i rado??ci, z którym przychodzi, a mo??e którym jest:)

  Jeszcze raz Bóg zap??a? za ka??d? modlitw?. Szcz???? Bo??e.

  Sylwia

Top