Wojewódzki Konkurs Biblijny

VIII EDYCJA 2008/2009

KONKURS – dla gimnazjów

„Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa” Ef 5,20

Terminy
Etap szkolny: 15 stycznia 2009 r.
Etap dekanalny/rejonowy: 5 marca 2009 r.
Etap wojewódzki: 23 kwietnia 2009 r. w Centrum Edukacyjnym Jana Pawła II w Gliwicach

„Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa” Ef 5,20

HONOROWY PATRONAT:
Ks. bp Jan Wieczorek – Ordynariusz Diecezji Gliwickiej
Śląski Kurator Oświaty

ADRESACI:
Uczniowie szkół gimnazjalnych.

ORGANIZATOR:
Sekcja Szkolno-Katechetyczna Kurii Diecezjalnej w Gliwicach
ul. Łużycka 1, 44-100 Gliwice, tel. 032 230 71 42, fax 032 230 78 88, e-mail: [email protected]
Doradcy metodyczni Diecezji Gliwickiej

WSPÓŁODPOWIEDZIALNI ZA ORGANIZACJĘ W REJONACH

* Wydziały Katechetyczne: Archidiecezji Katowickiej, Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Diecezji Często-chowskiej, Diecezji Sosnowieckiej.
* Lokalne wydziały edukacji.

CELE KONKURSU:
– Poznanie listów więziennych św. Pawła (do Efezjan, Filipian, Kolosan i Filemona)
– Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka,
– Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże,
– Pobudzenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii oraz w życiu szkoły,
– Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.

ZASADY:

Etap szkolny:
Katecheci organizują i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w oparciu o materiały dostarczone przez organizatora. Organizator dostarczy je z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż 4 tygodnie przed terminem eliminacji do Wydziałów Katechetycznych współodpowiedzialnych diecezji.
Etap przeprowadzony zostanie w formie pisemnej w dn. 15.01.2009 r.
Do następnego etapu przechodzi maksymalnie trzech najlepszych uczestników, którzy zdobyli więcej niż 50% punktów możliwych do zdobycia. Laureaci zostają zgłoszeni na piśmie do Księdza Dziekana lub doradcy metodycznego, w jego szkole bazowej, do dnia 23.01.2009 r.

Etap dekanalny (rejonowy):
Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej dnia 5.03.2008 r. w oparciu o materiały dostarczo-ne przez organizatora. Organizator dostarczy z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż 4 tygodnie przed terminem eliminacji do Wydziałów Katechetycznych współodpowiedzialnych diecezji.
Do Diecezjalnej Komisji Kwalifikacyjnej zostanie zgłoszona jedna osoba, która uzyskała największą liczbę punktów w eliminacjach stopnia dekanalnego/rejonowego. W wypadku, gdy po części pisemnej większa liczba uczniów uzyska taką samą ilość punktów organizatorzy etapu dekanalnego/rejonowego zobligowani są do wyłonienia zwycięzcy. Organizatorzy dostarczą materiały do przeprowadzenia części ustnej etapu, która wyłoni zwycięzcę.
Komisje dekanalne/rejonowe do dnia 13.03.2009 dostarczą do Wydziału Katechetycznego właściwej sobie diecezji protokół z etapu dekanalnego/rejonowego.
Do etapu wojewódzkiego przechodzi 12 najlepszych uczniów z diecezji, wyłonionych przez Diecezjalną Komisję Kwalifikacyjną na podstawie ilości zdobytych punktów, którzy zostaną zgłoszeni do Sekcji Szkolno-Katechetycznej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach.
Obowiązek zawiadomienia osób zakwalifikowanych do finału spoczywa na miejscowym Wydziale Katechetycznym poszczególnych diecezji.

Etap wojewódzki:
Dnia 23.04.2009 r. odbędzie się finał wojewódzki. Etap ten będzie się składał z części pisemnej i ustnej.

KOMISJE:

* etap szkolny – komisję stanowią katecheci i duszpasterze,
* etap dekanalny (rejonowy) – komisja składać się będzie z katechetów, duszpasterzy i doradców meto-dycznych.
* finał wojewódzki – w skład komisji wejdą: pracownicy naukowi WT Uniwersytetu Opolskiego, wizyta-torzy, doradcy metodyczni.

hastagi na stronie:

#piaski kolo warszawy o john bashobora

Authors

Related posts

Top