Ks. Piotr Mazurkiewicz sekretarzem generalnym ComECE

Ksiądz prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz został wybrany nowym sekretarzem generalnym Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (ComECE). Biskupi – członkowie ComECE, za aprobatą Stolicy Apostolskiej, mianowali go na trzyletnią kadencję. Zastąpił na tym stanowisku ks. Noëla Treanora, wybranego biskupem w Północnej Irlandii 29 czerwca br. Ks. Mazurkiewicz przejmie obowiązki 1 października. Biskup Adrianus van Luyn, biskup Rotterdamu i przewodniczący ComECE, przyjął nominację ks. Mazurkiewicza, duchownego z Polski, jako znak nadziei dla Kościoła w Europie – poinformował sekretariat ComECE.

Ksiądz prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz urodził się w 1960 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku. Jest doktorem habilitowanym w zakresie nauk o polityce, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dyrektorem Instytutu Politologii UKSW, członkiem Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem Zarządu European Society for Research in Ethics “Societas Ethica”. Jest specjalistą w dziedzinie europeistyki, filozofii polityki, katolickiej nauki społecznej, etyki społecznej i politycznej. Jest recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych, publicystą miesięcznika „Więź”, „Pastores” oraz „W Drodze”.

Rozprawę doktorską zatytułowaną: „Kościół w społeczeństwie otwartym. Spór o obecność Kościoła w społeczeństwie polskim w okresie transformacji” obronił w 1996 roku na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Rozprawę habilitacyjną na temat: „Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji” obronił w 2002 roku w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Jest kierownikiem Katedry Etyki Społecznej i Politycznej Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Jest także wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym. W tej dziedzinie wykazuje sprawność zarządzania administracyjnego i dobrą komunikację międzyludzką.

Ważniejsze publikacje: Kościół i demokracja (2001), jako współautor: The role of religious leaders and Churches for reconciliation (2002), Kościół katolicki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej (2003), Religia i konserwatyzm: sprzymierzeńcy czy konkurenci? (2004), Kirche und Erziehung in Europa (2005), Religia – Tożsamość– Europa (2005).

W opinii Episkopatu Polski jest człowiekiem w pełni kompetentnym i przygotowanym do podjęcia tak odpowiedzialnej funkcji, jaką jest rola Sekretarza Generalnego ComECE.

Ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz jest członkiem Zespołu Doradców ds. Unii Europejskiej przy Konferencji Episkopatu Polski. Wielokrotnie służył fachową pomocą w kwestiach integracji europejskiej. Opracowywał analizy unijnych dokumentów np. opinia o projekcie dokumentu „Une Europe des valeurs” opracowanego przez Radę Mędrców przy ComECE. Jego merytoryczne uwagi odnośnie do zachodzących w Unii Europejskiej procesów społecznych, politycznych i ekonomicznych wskazują na ogromną wiedzę w tym zakresie oraz chrześcijańską wrażliwość wobec ich istoty.

Ksiądz Mazurkiewicz posiada wiedzę w zakresie nauczania społecznego Kościoła. Aktywnie włącza się w życie publiczne w Polsce, nie tylko jako dyrektor Instytutu Politologii UKSW, ale również jako kapłan. Jest członkiem Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. W maju br. wziął udział w organizowanej przez ComECE i Iustita et Pax kilkudniowej konferencji na temat polityk Unii Europejskiej na rzecz regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Udział w licznych konferencjach, sympozjach i spotkaniach naukowych w Polsce i za granicą wskazuje na jego mobilność oraz zdolność do przystosowania się do zmiennych warunków i otoczenia. Włada biegle kilkoma językami europejskimi: angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim.

Zobacz także:
ComECE

(UE/ md © Biuro Prasowe KEP 2008)

hastagi na stronie:

#ks piotr mazurkiewicz

Authors
Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top