Kim jest homoseksualista?

Kim jest homoseksualista?

Czy homoseksualizm jest chorob?? Czy jest mo??liw? ??do wyboru? odmienn? orientacj?? Czy osoba przejawiaj?ca zachowania homoseksualne tak? si? urodzi??a? Te i inne pytania zadaje sobie dzi?? wiele os??b. Temat bowiem zaciekawia, jest zjawiskiem innym od tego, z czym stykamy si? na co dzie??, a obecnie sta?? si? problemem popularnym, nag??o??nionym przez media oraz rozpropagowanym przez samych homoseksualist??w.

Przyczyny homoseksualizmu

Odpowiedzi na to zagadnienie pr??buje od wielu lat udzieli? psychologia. Pierwsze badania opublikowano ju?? w latach czterdziestych XX wieku w USA, tu?? po II wojnie ??wiatowej. By?? to tak zwany raport Kinseya, w kt??rym badacz zadawa?? homoseksualistom pytanie o przyczyn? ich zachowa??. Wyniki by??y znacz?ce: ponad 60% os??b uzna??o, ??e ich orientacja stanowi wynik nieprawid??owych relacji w rodzinie. Interpretowano to nast?puj?co: ch??opiec poszukuje idea??u m???czyzny, kogo?? z kim m??g??by si? zidentyfikowa?, kto by??by dla niego wzorem. Je??li nie jest nim ojciec, ch??opiec znajduje kogo?? innego. Mo??e si? zdarzy?, i?? natrafi na homoseksualist?, kuzyna, kt??ry sam ma nieuporz?dkowan? seksualno???, trenera, kt??ry przekracza granice kontakt??w fizycznych ze swoimi podopiecznymi; w??wczas ch??opiec sam staje si? homoseksualist?. Inne przyczyny, jakie by??y uwzgl?dniane w badaniu, to cechy charakteru i uwarunkowania towarzyskie. Jedynie 9% os??b stwierdzi??o: ??taki si? urodzi??em?, zatem 91% homoseksualist??w wskaza??o na przyczyny zewn?trzne.

Min???o wiele lat od Raportu Kinseya. Naukowcy jeszcze nieraz zadawali pytanie o przyczyny homoseksualizmu. Szukano odpowiedzi mi?dzy innymi badaj?c zwierz?ta, obserwuj?c j?dra podwzg??rza u m???czyzn i kobiet, a tak??e analizuj?c kod genetyczny. Wyniki bada?? dobrze podsumowuje zdanie Richarda Cohena, znanego terapeuty ameryka??skiego. Stwierdza on wprost: ??Istnieje przewa??aj?ca liczba dowod??w naukowych z ostatnich osiemdziesi?ciu lat, ukazuj?cych homoseksualizm jako stan nabyty?. Zatem ??nikt nie rodzi si? homoseksualist?, a skoro kto?? si? czego?? nauczy??, mo??e si? tego oduczy??. Cohen napisa?? ksi???k?, kt??rej tytu?? w t??umaczeniu brzmi: ??Wyj??? na prost??. Jest to swoisty program dzia??ania dla os??b pragn?cych zmieni? swoje zachowania i my??lenie ??homoseksualne? w kierunku relacji heteroseksualnych. Ksi???ka przynosi wiarygodne dane, poniewa?? jest poparta osobistym ??wiadectwem ??ycia autora, kt??ry sam by?? kiedy?? homoseksualist?.

Definiowanie homoseksualizmu

1. Homoseksualizm jest objawem

reakcja obronna na aktualne konflikty

reakcja na nierozwi?zane problemy z dzieci??stwa

pop?d do spe??niania swoich potrzeb emocjonalnych

2. Homoseksualizm jest stanem o pod??o??u emocjonalnym

potrzeba mi??o??ci

potrzeba identyfikacji p??ciowej

l?k przed intymno??ci? w relacji z osob? przeciwnej p??ci

3. Homoseksualizm jest zaburzeniem wi?zi z t? sam? p??ci?

brak wi?zi z rodzicem tej samej p??ci

brak wi?zi z osob? tej samej p??ci

brak wi?zi z w??asnym cia??em

brak wi?zi z w??asn? p??ci?

Zaburzenie wi?zi z t? sam? p??ci?

(Same Sex Attachment Disorder ?? SSAD)

Richard Cohen, M. A., stycze?? 1999

Kwestia zaburzenia

W ??rodowiskach medycznych homoseksualizm nie jest dzi?? traktowany jako zaburzenie lub choroba psychiczna. Zmiana dokona??a si? w 1973 roku, kiedy zarz?d American Psychiatric Association (APA) przeg??osowa?? usuni?cie homoseksualizmu z listy zaburze?? psychicznych. Do decyzji, przekre??laj?cej maj?ce za sob? stuletni? tradycj? stanowisko profesjonalne, przychyli?? si? r??wnie?? American Psychological Association.

Mimo oficjalnego stanowiska APA, znaczna liczba psychiatr??w wyra??a pogl?d przeciwny. Badania przeprowadzone cztery lata po decyzji APA przez pismo ??Medical Aspects of Human Sexuality? wykaza??y, ??e 69% respondent??w??psychiatr??w zgodzi??o si?, ??e ??homoseksualizm jest zwykle patologicznym przystosowaniem, przeciwie??stwem normalnego wariantu?. Okaza??o si?, i?? na decyzj? z 1973 roku znacz?cy wp??yw wywar??o tzw. lobby homoseksualne.

Co na to Ko??ci?????

Stanowisko Ko??cio??a Katolickiego jest niezmienne od wielu lat. Magisterium zdecydowanie pot?pia czyny homoseksualne jako niezgodne z przykazaniami. Odwo??uje si? przy tym do Pisma ??wi?tego, mi?dzy innymi do Listu ??w. Paw??a do Rzymian: ??…Dlatego to wyda?? ich B??g na pastw? bezecnych nami?tno??ci: mianowicie kobiety ich przemieni??y po??ycie zgodne z natur? na przeciwne naturze. Podobnie te?? i m???czy??ni, porzuciwszy normalne wsp??????ycie z kobiet?, zapa??ali nawzajem ???dz? ku sobie…? (Rz 1, 26- 27). Jednocze??nie Ko??ci???? zwraca uwag? na odr????nienie osoby, kt??ra ma sk??onno??ci homoseksualne, od czyn??w, kt??re pope??nia. Sama osoba zas??uguje na wsp????czucie i zrozumienie oraz winna by? otoczona trosk? duszpastersk?. Trzeba natomiast wskaza? na niegodziwo??? dzia??a?? homoseksualnych i zach?ca? do zachowania czysto??ci.

Jak pom??c?

Je??li zauwa??ymy, ??e kto?? przejawia zachowania homoseksualne, nale??y spokojnie porozmawia? z tak? osob?. Jest wiele dr??g pomocy. Trzeba jednak by? ostro??nym, zanim postawi si? diagnoz? o czyim?? homoseksualizmie. Zdarza si? bowiem, i?? m??odzi ludzie sygnalizuj? problem, odwo??uj?c si? do swoich my??li i wyobra??e??. Cz?sto s? one naturalnym etapem w ich rozwoju psychoseksualnym i nie nale??y niepotrzebnie wzmaga? niepokoju. Ka??dy nastolatek ma w pewnym okresie ??ycia problem z samookre??leniem, poszukuje w??asnej to??samo??ci. Nawi?zywanie relacji z osobami tej samej p??ci jest pierwotne w jego rozwoju w stosunku do wchodzenia w relacje heteroseksualne.

Je??eli jednak problem homoseksualizmu rzeczywi??cie zostanie rozpoznany, mo??na dan? osob? skierowa? do psychologa albo do organizacji zajmuj?cej si? pomoc? osobom homoseksualnym. Jedn? z nich jest ??Odwaga?, dzia??aj?ca przy ruchu ??wiat??o ?? ??ycie w Lublinie. ??czy ona prac? duszpastersk? z pomoc? psychologiczn? i psychoterapeutyczn?. Organizuje spotkania indywidualne oraz grupy wsparcia, kt??rych naczeln? zasad? dzia??ania jest ??pomoc osobom o sk??onno??ciach homoseksualnych w trwaniu w czysto??ci?. Cel terapii stanowi przej??cie od homo do heteroseksualizmu. O??rodek organizuje r??wnie?? konferencje mi?dzynarodowe, na kt??re zapraszani s? terapeuci o ??wiatowej s??awie w dziedzinie zmiany orientacji, jak np. cytowany wcze??niej Amerykanin Richard Cohen.

Nale??y pami?ta?, by osobie, u kt??rej wyst?pi opisany problem, okaza? szacunek i zrozumienie. Sam temat trzeba porusza? z delikatno??ci? i taktem. Dobrze jest by? optymist?: je??li osoba pragnie zmiany ?? wzbudzi? w niej wiar? w powodzenie jej pragnie??, je??li nie chce ??wyj??? na prost?? ?? modli? si?.

Drogi wyj??cia

?? znalezienie grupy wsparcia,

?? lektura Pisma ??wi?tego,

?? uprawianie sportu,

?? spotkania z przyjaci????mi,

?? unikanie miejsc, w kt??rych mo??na spotka? osoby homoseksualne,

?? studiowanie literatury,

?? stosowanie diety,

?? wizyta u psychologa.

Joanna Marszk

NOTKA

Joanna Marszk ?? mgr psychologii Uniwersytetu Jagiello??skiego

Bibliografia:

Augustyn J., Homoseksualizm a mi??o???, Wydawnictwo WAM, Krak??w 1997.

Cohen R., Wyj??? na prost?. Rozumienie i uzdrawianie homoseksualizmu, Wydawnictwo WAM, Krak??w 2002.

Harvey J., Prawda o homoseksualizmie. Wo??anie wiernych, Wydawnictwo Ksi???y Marian??w, Warszawa 1999.

Pismo ??wi?te Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallotinum, Pozna?? ?? Warszawa 1980.

hastagi na stronie:

#homoseksualista #kto to jest homoseksualista #kim jest homoseksualista #joanna marszk

Top